Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Bốn Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni

Bốn Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni Sách:

 

Chư Đại Đức bốn pháp Ba La Đề Đề Xá Ni nầy

mỗi nửa tháng nói ở trong giới kinh chép ra.

Giới thứ 1


Ở TRONG THÔN XÓM NHẬN THỨC ĂN


CỦA NI CHẲNG PHẢI BÀ CON.

Phật ở nước Xá Vệ, nhằm lúc lúa gạo hiếm, người dân bị chết đói vô số. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đắp y cầm bát vào thành khất thực, cả ba ngày đều đem dâng cúng hết cho các Tỳ kheo. Thế là cô bị đói ngã quỵ bên đường, khi té bị úp mặt xuống đất. Người đời chê gièm, Tỳ kheo cử tội và bạch Phật, Ngài nhân thế quở trách chế giới.

* Nếu Tỳ kheo vào trong làng theo Tỳ kheo Ni chẳng phải bà con.

Như đã nói ở trên.

* Nếu không bị bệnh.

Cũng như trên.

* Tự tay mình nhận lấy thức ăn.

Có hai loại thức ăn như trên.

* Nếu ăn thì Tỳ kheo đó nên đến Tỳ kheo khác sám hối tội lỗi rằng: “Đại Đức, tôi phạm tội đáng trách, làm điều không nên làm. Nay tôi đến trước Đại Đức cầu xin sám hối tội lỗi”. Đó gọi là pháp hối quá.

Nếu tự tay mình nhận, ăn mỗi miếng thì phạm. Tỳ kheo Ni phạm Đột Kiết La.

Không phạm:

Nhận thức ăn của Tỳ kheo Ni bà con, hoặc có bệnh, hoặc để dưới đất mà cho, hoặc bảo người trao cho, cho trong Tăng Già Lam, hoặc cho ngoài thôn, cho trong chùa Ni, nhận lấy như thế thì đều không phạm.

Giới thứ 2


ĂN THỨC ĂN CỦA NI CHỈ BẢO CHO.

Phật ở nước Xá Vệ, số đông Tỳ kheo cùng lục quần ăn trong nhà cư sĩ. Bấy giờ lục quần Ni, đòi canh, cơm, người đàn việt theo thứ lớp lấy cho lục quần Tỳ kheo. Nói rằng: “Cho Tỳ kheo nầy canh, cho Tỳ kheo nầy cơm”. Tỳ kheo cử tội bạch Phật, nhân thế Ngài quở trách chế giới.

* Nếu Tỳ kheo đến trong nhà cư sĩ.

Nơi có nam có nữ.

* Ăn.

Như trên đã nói.

* Trong đó có Tỳ kheo Ni chỉ bảo: “Đem canh cho vị nầy, đem cơm cho vị kia”. Tỳ kheo ấy nên nói với Tỳ kheo Ni kia rằng: “Nầy cô, thôi đi! Nên để cho các Tỳ kheo ăn xong!”. Tỳ kheo đó nên đến Tỳ kheo khác sám hối lỗi lầm: “Đại Đức, tôi phạm tội đáng trách, việc không nên làm tôi nay đến trước Đại Đức xin sám hối”. Đó gọi là pháp sám tội.

Nếu không quở trách mà ăn, khi ăn mỗi miếng phạm tội Đọa, Ni phạm Đột Kiết La.

Không phạm:

Hoặc có nói: “Thôi đi cô, nên để cho các Tỳ kheo ăn xong”. Hoặc Ni tự làm người đàn việt; hoặc đàn việc thiết trai nhờ Tỳ kheo Ni chia, hoặc không có tâm thiên lệch về vị nầy vị kia, thì đều không phạm.

Giới thứ 3


NHẬN THỨC ĂN CỦA HỌC GIA.

Phật ở thành La Duyệt, có vợ chồng cư sĩ đều được kiến đế (thấy bốn thánh đế), không còn ái tiếc cho đến thân thể, cúng dường rất nhiều, đến nỗi áo cơm thảy đều thiếu thốn. Cư sĩ chê gièm, Tỳ kheo cử tội. Phật bảo phải bạch nhị yết ma để ngăn các Tỳ kheo (đến đó khất thực). Sau nầy họ giàu có thì giải yết ma, Phật liền chế ra giới nầy.

* Nếu trước ở trong nhà học gia yết ma.

Tăng trao cho pháp bạch nhị yết ma, nhà cư sĩ giống như đã nói ở trên.

* Nếu Tỳ kheo ở trong nhà học gia như thế, trước không thỉnh.

Nếu trước đã thỉnh thì cho đến.

* Không bệnh.

Cho Tỳ kheo bệnh nhận lấy thức ăn trong nhà học gia.

* Tự tay mình nhận thức ăn.

Hoặc để dưới đất mà cho, hoặc bảo người cho thì được.

* Nếu ăn thì Tỳ kheo đó nên đến trước Tỳ kheo khác xin sám hối tội lỗi rằng: “Đại đức, tôi phạm tội đáng trách, việc ấy không nên làm, tôi nay đến trước đại đức xin sám hối tội lỗi”. Đó gọi là pháp sám tội.

Nếu tự tay mình nhận lấy, ăn mỗi miếng thì phạm tội. Ni phạm Đột Kiết La.

Không phạm:

Hoặc trước đó đã thỉnh, có bệnh, để dưới đất mà nhận lấy, nhận từ người khác, bạch nhị yết ma xong. Những trường hợp ấy nhận thức ăn thì đều không phạm.

Giới thứ 4


THỌ THỰC TẠI A LAN NHÃ CÓ NẠN KHỦNG BỐ.

Phật ở vườn Ni Câu Luật, vùng chủng tộc họ Thích ở, có những người nữ trong thành mang thức ăn đến cúng dường, bị giặc ở bên đường nhiễu hại. Tỳ kheo đem chuyện nầy bạch Phật, Phật dạy nên báo cho họ biết trước, Ngài liền chế giới.

* Nếu Tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã.

Nơi cách thôn 500 cung, tức phép đo của nước Giá Ma La.

* Nơi xa xôi có nghi ngờ sợ hãi.

Nghi có giặc cướp, khủng bố.

* Nếu Tỳ kheo ở trong chốn A Lan Nhã như thế, trước không báo cho người đàn việt.

Phật dạy nên nói với các phụ nữ chớ nên đi ra ngoài đường, vì ngoài đường có giặc cướp khủng bố.

* Nếu ngoài Tăng Già Lam không được nhận thức ăn.

Nếu đã ra khỏi thành nên nói rằng: “Chớ đến trong Tăng Già Lam, trên đường có giặc cướp khủng bố”.

Ở trong Tăng Già Lam không bệnh.

Nếu vì mang thức ăn đến cho người bệnh nhận.

* Tự tay mình nhận thức ăn.

Hoặc có thí chủ cúng thức ăn bằng cách để dưới đất, hoặc bảo người trao cho.

* Nếu ăn thì Tỳ kheo ấy nên đến trước Tỳ kheo khác xin sám hối tội lỗi: “Đại Đức, tôi phạm tội đáng trách, việc không nên làm. Tôi nay đến trước đại đức sám hối tội lỗi”. Đó gọi là pháp sám tội. Ni phạm Đột Kiết La.

Không phạm:

Hoặc đến để nhận lời dạy bảo, nghe phép, Tỳ kheo tự có thức ăn bảo trao cho.

* Chư Đại Đức, tôi đã nói bốn pháp Ba La Đề Đề Xá Ni. Bây giờ xin hỏi chư Đại Đức trong đây thanh tịnh không? (Nói ba lần). Chư Đại Đức trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc nầy xin ghi nhận như vậy.

—————————————————————

 

10.Bộ hàm chú về Giới Bổn Luật tứ phần
201036
Total Visit : 99348