Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Kệ nói về bảy đức Phật

Kệ nói về bảy đức Phật Sách:

Ban đầu, từ bốn giới trọng cuối cùng đến bảy pháp dứt trừ sự tranh cãi này. Văn ở trong tám thiên trên là rộng dạy về phần chánh tông vậy. Đều gọi là: “Phần phạm tướng thì lược bớt nhưng phần ngăn cấm thì mở rộng”. Lại thêm vào phần lời dạy và thực hành để có ích lợi cho đương cơ.

* Chư Đại Đức tôi đã nói lời tựa của giới kinh, đã nói bốn pháp Ba La Di, đã nói mười ba pháp Tăng Già Bà Thi Sa, đã nói hai pháp Bất Định, đã nói ba mươi pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề, đã nói chín mươi pháp Ba Dật Đề, đã nói bốn Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni, đã nói một trăm pháp Thức Xoa Ca La Ni, đã nói bảy pháp Diệt Tránh. Đây là lời Phật Thích Ca nói mỗi nữa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra.

Văn này tức là dạy rộng về phần lưu thông vì e rằng tình trần vẫn còn buông thả, cho nên kết chung để chỉ bày.

* Nếu còn có những pháp của Phật dạy, trong đó đều cùng nhau hòa họp cần phải học.

Đây nghĩa là lược dạy phần biệt tự, hầu để mở bày những điều Phật dạy có lợi ích cho đương cơ. Chứ không cần phải nói rõ chi cho nhọc, nhằm để nêu ngay nơi cái giềng mối chính, khiến cho ai nấy sau khi nghe qua cũng đều hiểu được đạo.

Nhẫn nhục đạo thứ nhất,

Phật nói vô vi hơn.

Xuất gia quấy rối người,

Chẳng gọi là Sa môn.

* Đây là lời đức Tỳ Bà Thi Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh.

Đức Phật này trong 91 Hiền kiếp về trước xuất hiện ra đời, trong 100 năm thường thuyết bài kệ này, sau mới rộng nói.

Ví như người mắt sáng,

Hay tránh đường hiểm ác.

Đời có người thông minh,

Xa lìa các điều ác.

* Đây là lời của đức Thi Khí Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh.

Đức Phật này trong 34 Hiền kiếp về trước đã xuất hiện ra đời, trong 80 năm thường thuyết kệ này, sau mới rộng nói.

Không chê cũng không ghét

Nên vâng giữ giới luật

Ăn uống vừa biết đủ

Thường ưa chỗ yên tịnh

Tâm định ưa tinh tấn

Đó là chư Phật dạy.

* Đây là lời của đức Tỳ Diệp La Như Lai vô sở trước đẳng giác nói trong giới kinh.

Đức Phật này hiện ra nơi đời cùng kiếp với đức Phật trước (Thi Khí), khi người sống bảy vạn tuổi, 70 năm đầu Phật thuyết lược bài kệ này, sau mới rộng nói.

Như ong lấy mật hoa

Không hoại sắc và hương

Chỉ lấy mật rồi đi

Tỳ kheo vào làng (cũng) vậy.

Không chống trái việc người.

Không xem làm hay không!

Chỉ xem việc mình làm.

Hoặc đúng hoặc chẳng đúng.

* Đây là lời của đức Câu Lưu Tôn Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh.

Đây là vị Phật đầu tiên trong Hiền kiếp lúc người thọ 6 vạn tuổi, trong 60 năm Ngài luôn nói bài kệ này, sau mới rộng nói.

Tâm chớ nên buông lung

Pháp Phật phải siêng học

Như thế không lo buồn

Tâm định nhập Niết Bàn.

* Đây là lời đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh.

Đây là vị Phật thứ hai trong Hiền kiếp, lúc người thọ 4 vạn tuổi, trong 20 năm đầu Ngài thường nói bài kệ bày, sau mới nói rộng ra.

Các điều ác chớ làm

Nên vâng làm việc lành

Tự sạch ý chí mình

Ấy là lời Phật dạy.

Đây là lời đức Ca Diếp Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh.

Đây là vị Phật thứ ba trong Hiền kiếp, lúc người thọ hai vạn tuổi, trong 20 năm đầu Ngài thuyết bài kệ này, sau mới nói rộng ra.

Lời nói khéo giữ gìn

Tự sạch ý chí mình

Ba nghiệp này thanh tịnh

Hay làm được như vậy

Là đạo của Thế Tôn.

* Đây là lời Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác ở trong 12 năm đầu vì thanh tịnh Tăng mà nói ra giới kinh này. Từ đây về sau phân biệt nói rộng ra.

Đây là lược nói về lời Phật dạy, tức là lược phần chánh tông vậy. Vì bấy giờ chỉ để tiếp độ người có căn tánh lanh lợi, không tái phạm. Sau nầy vì các Tỳ kheo tạo trọng tội nên Phật mới im lặng không nói, tức là đem Quảng giáo và Lược giáo phó chúc cho đệ tử vậy.

Chư Tỳ kheo, vì mình ưa đạo pháp thích tu hạnh Sa môn, người có lòng hổ thẹn thích học giới, nên học trong giới kinh này.

Đoạn này ý nói lược dạy về phần lưu thông.

Người thông minh giữ giới

Sẽ được ba điều vui

Tiếng khen và lợi dưỡng

Chết được sanh cõi trời

Nên quán việc như thế

Có trí nên giữ giới

Giới sạch phát trí huệ

Liền được đạo thứ nhất

Như chư Phật quá khứ

Và chư Phật vị lai

Hiện tại chư Thế Tôn

Thắng được các phiền não

Đều cùng tôn kính giới

Đây là pháp của Phật

Nếu có người vì mình

Muốn cầu thành Phật đạo

Nên tôn trọng chánh pháp

Đây là chư Phật dạy

Bảy đức Phật Thế Tôn

Diệt trừ các kết sử

Nói ra bảy giới kinh

Cởi mở mọi ràng buộc

Đã vào quả Niết Bàn

Bặt dứt các hý luận

Vâng lời Thế Tôn dạy

Thánh hiền đều khen ngợi

Việc làm các đệ tử

Vào Niết Bàn vắng lặng

Thế Tôn lúc Niết Bàn,

Phát khởi lòng đại bi

Họp chúng Tỳ kheo lại

Dạy bảo như thế này

Chớ bảo Ta Niết Bàn

Mà không giữ tịnh hạnh

Ta nay nói giới kinh

Cũng khéo nói Tỳ Ni

Ta tuy vào Niết Bàn

Nên xem giới như Phật

Giới này còn ở đời

Phật pháp được hưng thạnh

Vì Phật pháp hưng thạnh

Được vào quả Niết Bàn

Nếu không giữ giới này

Như pháp làm Bố tát

Ví như mặt trời lặn

Thế giới đều tối tăm

Nên hộ trì tịnh giới

Như trâu mao yêu đuôi

Hòa họp ngồi một chỗ

Như lời chư Phật dạy

Tôi đã nói giới kinh

Chúng Tăng Bố Tát xong

Tôi nay nói giới kinh

Có bao nhiêu công đức

Cho tất cả chúng sanh

Đều cùng thành Phật đạo.

Văn nầy do Tôn giả Pháp Hộ soạn ra cốt yếu là rộng lược hai giáo để cùng lưu thông. Tuyên tôi nay chú thích, chỉ kể lại chứ không trước tác thêm. Những mong đem hạt bụi, giọt móc nhỏ nhoi xin góp vào biển cả non cao, hầu làm cho Phật pháp rạng ngời mãi đến mai sau, cùng giúp nhau đến bến bờ giải thoát.

———————————————-

 

10.Bộ hàm chú về Giới Bổn Luật tứ phần
201031
Total Visit : 99343