Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Lời tựa Bộ truyền giới Chánh phạm

Lời tựa Bộ truyền giới Chánh phạm Sách:

LỜI TỰA

BỘ TRUYỀN GIỚI CHÁNH PHẠM

          Hay thay, Liễu Hà Đông nói: “Nho lấy lễ lập nhơn nghĩa, Phật lấy luật giữ định huệ”. Cho nên đức Phật Thế Tôn ta, năm thời xướng giáo, trước Phạm Vương ở nơi các kinh; tại rừng Song Thọ thu ánh sáng, gởi lời vàng nói giới học.

          Cho nên giới là con mắt của trời người, là bến bờ của phàm thánh, thật không có thuyết nào khác vậy. Giờ pháp mai một đã lu, đến nỗi giới đàn trở nên đóng kín. Tổ phụ tôi là Linh Cốc, Thiên Hoa, hai vị lão nhơn nầy nương sức đại nguyện, lại mở ra rộng  ri,  khắp nơi đều biết vâng thọ,  đạo của Nam Sơn nhờ vậy mà được phát triển hưng thạnh. Nhưng đến khi tiên sư về Tây, chủ luật không người, ba học chao đảo, chẳng biết tông chỉ để kính nương. Giáo thọ bổn sư tôi, là Hòa thượng Kiến Nguyệt Độc Thể, tâm kiên cố như sắt đá, đ đầy đủ cốt cách kim cang, tinh tường năm bộ, nên đã kế thừa làm chủ chốn Thin Hoa. Ngày nay, ở trong hải hội truyền giới, khai đàn nhiều nơi, nhưng khi khảo hạch về học xứ thì lờ mờ, dường như chưa từng nghe đến, xem oai nghi khuôn phép, thì biếng nhác mất đi chuẩn tắc, lo lắng suốt bảy ngày mới xong ba đàn. Đại tiểu thừa không phân biệt, hai bộ Tăng Ni không khác; tâm khinh  thường việc phát lộ sám hối, cho Yết Ma là chuyện lỗi thời. Không hiểu pháp khai giá, vấn nạn thì làm qua loa cho có chuyện, nhận thấy rằng khi giải tán xong một đợt thì chỉ là việc nêu tên và được đắp y phước điền; ba nghiệp uổng phí, giới bổn tóm về để ở gác cao, xem giới pháp của các bậc thánh sánh đồng với trò hề trẻ con, nhân thế mà Tỳ Ni bại hoại vậy. Hòa thượng thương xót tình cảnh ấy, nên bên trong thì kính trọng vâng làm, bề ngoài thì nghiêm trì tác pháp, và gồm cả việc miệt mài trước thuật, để lại lợi ích cho người sau. Còn việc bố tát của hai thừa, trong luật chế nhằm ngăn hành nghi bên ngoài của Tăng. Ngài lại soạn tập bộ Truyền Giới Chánh Phạm, làm phép tắc của ba đàn, lớn nhỏ có điều lệ, và làm khoa nghi của bảy chúng, rõ ràng không rườm rà. Chuyên cần khai thị nên trí ngu đều lấy đề hồ rưới,vì kính cẩn Yết Ma mà việc khinh trọng chọn lựa từng li từng tí, không trái bổn xưa, siêng năng ra tên hình như bảy việc của Hô Đà, qua giáp chợt vậy mà đổi mới, giúp thêm ánh sáng cho ba quân, tinh kỳ một biến. Thật l, Nam xa cho thiên tụ, mặt trời sáng cho Mộc Xoa vậy.

          Bổn này lưu truyền dùng làm chương trình, chẳng phải riêng chuyên môn dành cho người hoằng luật, răn bảo có phép tắc, tức thiền luật đều hành trì, đều biết qui củ, đàn pháp từ đây hình thành, lại chẳng phải là những điều vạt vạnh dài dòng.

          Người xưa nói: “Ba đời lễ nhạc đều ở đây vậy”. Phàm căn cứ vào đây mà đăng đàn, thế còn hai lợi ích, nên mến mộ luật tinh nghiêm; pháp sợ thất phi ác, thì sự giản lậu của giới sư căn cứ theo đây mà đến được vậy.

          Ngày tỵ thượng tuần tháng ba Âm lịch năm Canh Tý đời vua Thuận Trị, Thiên Hoa đồng môn đệ tử là Giới Hiển cúi đầu bái đề tại núi Vân Cư Nam Khang.

          Lời Chú:

        Thất phi: Phi pháp phi tỳ ni, phi pháp biệt chúng, phi pháp hoà hợp, như pháp biệt chúng, pháp tương tợ biệt chúng, pháp tượng tợ hoà hợp, ha bất chỉ.

          Cô Tẩy: Nguyên bản khắc là “Thỉ Tẩy” chỉ đầu tháng ba âm lịch. Tháng ba gọi là cô tẩy, là vì cô là củ vậy, còn tẩy là mới mẽ. Ý nói muôn vật đều bỏ cũ mà được mới, đâu chẳng xanh tươi sáng rỡ. (Theo Hán Ngữ Đại từ điển quyển 4, trang 316).

          Thượng Tỵ: Là tên gọi thời tiết khi xưa. Đời Hán lấy ngày tỵ của thượng tuần tháng ba Âm lịch, cho là Thượng Tỵ. Nhưng kể từ đời Ngụy Tấn trở về sau, thì  dùng ngày mùng ba tháng 3 Âm lịch, không hẳn lấy nhằm là ngày Tỵ (Theo Hán Ngữ Đại từ điển quyển 1, trang 226).

————————————————————————-

 

 

9.5Tam Đàn truyền giới
388140
Total Visit : 286452