Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Nghi thỉnh chuông

Nghi thỉnh chuông Sách:

 

 

NGHI THỈNH CHUÔNG

 

 

          Ngoài những Pháp hội lớn và nghinh đón những vị cao Tăng ra, mỗi ngày còn đánh chuông vào hai thời sáng và tối, mỗi lần 108 tiếng, hoặc có nơi đánh trọn cả thời kinh. Phương pháp đánh chuông cần phải chậm rãi thong thả. Thường thì đánh 3 hồi mỗi hồi có 36 tiếng tổng cộng là 108 tiếng (36 x 3 = 108). Hành giả khi đánh chuông trước hết thầm tưởng bài kệ:

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới

Thiết vi u ám tất giai văn

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông

Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác

(Thức hai tiếng nhỏ)

       Hồng chung sơ (nhị, tam) khấu bảo kệ cao ngâm, thương thông thiên  đường hạ triệt địa phủ. (1 tiếng)

Thượng chúc Việt Nam quốc tộc thạnh trị thái bình

Tứ chúng Tăng Ni cao tăng phước huệ (1 tiếng)

Tam giới tứ sanh chi nội các miễn luân hồi

Cửu hữu thập loại chi trung tất ly khổ hải (1 tiếng)

Ngũ phong thập vũ miễn tao cơ cận chi niên,

Nam mẫu đông giao câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhật (1 tiếng)

Chiến mã hưu chinh địa lợi nhơn hòa,

Trận bại thương vong câu sanh Tịnh Độ (1 tiếng)

Phi cầm tẩu thú la võng bất phùng,

Lãng tử cô tôn tảo hoàn hương tịch (1 tiếng)

Vô biên thế giới địa cửu thiên trường,

Viễn cận đàn na tăng diên phước thọ (1 tiếng)

Sa môn hưng thạnh Phật pháp trường thăng,

Thổ địa long thần an tăng hộ pháp (1 tiếng)

Phụ mẫu sư trường tồn vong lương lợi

Lịch đại tổ nể đồng đăng bỉ  ngạn (1 tiếng)

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân  Tỳ Lô Giá Na  Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lăc Tôn Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 tiếng)

Nam Mô Nga Mi Sơn  Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (1 tiếng)

Nam Mô Cửu Hoa Sơn  Đại Nguyện  Đại Tạng Vương Bồ Tát. (1 tiếng)

Nam Mô Phổ Đà Sơn  Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 tiếng)

Sở nguyện Việt Nam quốc tộc thạnh trị thái bình Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển.

(Mỗi chữ 1 tiếng từ thưa đến nhặt)

Tạm dịch:

Cầu tiếng chuông nầy vang khắp nơi

Thiết Vi tù tội tự bao đời

Nghe rồi siêu thoát căn thanh tịnh

Chứng bậc viên thông tâm thảnh thơi.

(Thức hai tiếng nhỏ)

Hồng chung vừa dóng, kệ báu ngâm cao

Trên thông thiên đường, dưới suốt địa phủ. (1 tiếng)

Kính chúc:

Việt Nam đất nước, thạnh trị thái bình

Bốn chúng Tăng Ni, tăng thêm phước huệ. (1 tiếng)

Bốn loài ba cõi, sớm thoát luân hồi

Tất cả hàm linh, xa lìa biển khổ. (1 tiếng)

Mưa hoà gió thuận, đói khát tiêu trừ Khắp nơi thái bình, như thời Nghiêu Thuấn. (1 tiếng)

Ngựa thôi chinh phạt, địa lợi nhơn hoà

Chiến sĩ trận vong, sanh về Tịnh Độ. (1 tiếng)

Chim bay thú chạy, không gặp lưới hầm

Kẻ sống lang thang, sớm  về quê cũ. (1 tiếng)

Vô biên thế giới, trời đất vững bền

Tín thí khắp nơi, tăng thêm phước thọ. (1 tiếng)

Sa môn  hưng thạnh, Phật Pháp lâu dài

Thổ địa long thần, an Tăng hộ  pháp. (1 tiếng)

Mẹ cha sư trưởng, mất còn đều  lợi

Tổ tiên  nhiều đời, đồng lên bờ giác. (1 tiếng)

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na  Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lăc Tôn Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. (1 tiếng)

Nam Mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 tiếng)

Nam Mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (1 tiếng)

Nam Mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện  Đại Tạng Vương Bồ Tát. (1 tiếng)

Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 tiếng)

Kính nguyện:

 Việt Nam đất nước, thạnh trị thái bình, Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

 (Mỗi chữ 1 tiếng từ thưa đến nhặt)

          Trong Phật giáo sự nương lý mà khởi, sự cũng hay hiển lý. Đánh 108 tiếng chuông là mong sao cho 108 phiền não tiêu tan, tâm bồ đề tăng trưởng chính vì vậy mà Phật giáo cũng xưng là “Bá Bát Chung”.

 

—————————————————

 

Chuông trong phật giáo
271641
Total Visit : 169953