Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Nghi thức Sám hối

Nghi thức Sám hối Sách:

NGHI THỨC SÁM HỐI

 

DÂNG HƯƠNG :

Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các Thánh Hiền Tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường giới định huệ

Quay về trong tỉnh thức.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

TÁN DƯƠNG :

Sen quý nở đài giác ngộ

Hào quang chiếu rạng mười phương

Trí huệ vượt tầm pháp giới

Từ bi thấm nhuận non sông

Vừa thấy dung nhan Điều Ngự

Trăm ngàn phiền não sạch không

Hướng về tán dương công đức

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO :

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI :

Cành dương nước pháp

Rưới khắp ba ngàn

Tánh không tám đức sạch trần gian

Pháp giới rộng thênh thang

Tội nghiệp tiêu tan

Lửa đỏ hóa sen vàng.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Đại từ đại bi

Thương xót chúng sanh

Đại hỷ đại xả

Cứu vớt hàm thức

Ánh sáng tướng tốt

Dùng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm

Quy mạng đảnh lễ.

Nam mô Quy y Kim Cang Thượng sư

Quy y Phật

Quy y Pháp

Quy y Tăng

Nay con phát tâm

Không vì bản thân

Mà cầu phước báo

Chư Thiên nhân loại

Hay cầu tuệ giác

Duyên Giác Thanh Văn

Tuệ giác Bồ Tát

Thuộc về quyền thừa

Con cũng không cầu

Con chỉ y theo

Đại thừa tối thượng

Phát Bồ Đề tâm

Nguyện cùng pháp giới chúng sanh

Đồng được tuệ giác vô thượng.

Kính lạy chư Phật mười phương cùng tận không gian.

Kính lạy tôn Pháp mười phương cùng tận không gian.

Kính lạy Hiền Thánh Tăng mười phương cùng tận không gian.

Kính lạy các Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô Quá Khứ Thi Khí Phật

Nam mô Quá Khứ Tỳ Xá Phù Phật

Nam mô Hiện Tại Câu Lưu Tôn Phật

Nam mô Hiện Tại Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

Nam mô Hiện Tại Ca Diếp Phật

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân

Tỳ Lô Giá Na Phật

Nam mô Viên Mãn Báo Thân

Lô Xá Na Phật

Nam mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Nay con khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng sám hối. (1 lạy)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về điều ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha.

Đệ tử phước duyên yếu kém

Sống trong thất niệm lâu dài

Không được sớm gặp chánh Pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu

Tham, sân, tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng

Gây nên từ trước đến nay

Những điều đã làm, đã nói

Thường gây đổ vỡ hàng ngày

Bao nhiêu phiền não nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây.

Đệ tử thấy mình nông nổi

Con đường chánh niệm lãng xao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu;

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu,

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu;

Nay con hướng về Tam Bảo

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

Đệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:

Hạt giống thương yêu, hiểu biết

Và bao hạt giống an vui.

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạt lành không mọc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng

Đuổi theo hạnh phúc xa vời

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẩn trong vòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay

Dày đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài;

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyền sám hối đổi thay.

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

Hướng về chư Phật mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát

Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền

Chí thành cầu xin sám hối

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẻo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chân truyền

Thực tập nụ cười, hơi thở

Sống đời chánh niệm, tinh chuyên.

Đệ tử xin nguyền trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết, thương yêu

Xin nguyện học pháp quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sanh tử trần lao

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều.

Đem nguồn vui tới mọi nẻo

Giúp người vơi nỗi sầu đau

Đền đáp công ơn cha mẹ

Ơn Thầy nghĩa bạn dày sâu.

Tín thành tâm hương một nén

Đài sen con nguyện hồi đầu

Nguyện đức Từ Bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm mầu.

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn đạo quả về sau.

Con đã gây ra bao lầm lỡ

Khi nói, khi làm, khi tư duy

Đam mê, hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối

Một lòng con cầu Phật chứng tri

Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới

Nguyền sống đêm ngày trong chánh niệm

Nguyền không lặp lại lỗi lầm xưa.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ :

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Như Lai biến pháp giới Tam Bảo. (1 lạy)

TAM QUY Y :

Tự nương về Phật

Nguyện cho chúng sanh

Thể theo đạo cả

Phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự nương về Pháp

Nguyện cho chúng sanh

Hiểu thấu kinh tạng

Trí huệ như biển (1 lạy)

Tự nương về Tăng

Nguyện cho chúng sanh

Thống lý đại chúng

Tất cả không ngại. (1 lạy)

 

DL2011 Tân Mão – PL2555

———————————————————————-

 

 

 

 

6.3..Nghi thức sám hối
328422
Total Visit : 226734