Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Những bài kệ chuông

Những bài kệ chuông Sách:

 

 

NHỮNG BÀI KỆ CHUÔNG

 

 

a. Kệ chuông cho năm canh.

 Canh một

Nhất canh dĩ đáo thường thiền sàng

Tam nghiệp tịnh trừ đỗ thánh nhan

Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật

Chỉ tu nhất hương vãng Tây Phương.

          (Canh đầu đã đến chuẩn bị lên giường ngồi thiền, ba nghiệp sạch hết thì thấy dung nhan đức Phật, tin theo lời Ngài dạy thường nên niệm Phật, và chỉ một lòng hướng đến cõi Tây phương thôi).

Canh hai

Nhị canh dĩ đáo lự hư không

Thỉ giác phù sanh nhất mộng trung

Niệm Phật nhất tâm vô gián đoạn

Viên minh nhất điểm tận linh thông.

          (Canh hai đến rồi bặt dứt lo nghĩ trong lòng trống rỗng như hư không, thế mới biết kiếp phù sanh chỉ là một giấc mộng. Vậy ta hãy nên nhất tâm niệm Phật khiến cho không gián đoạn, niệm đến khi một điểm  tròn đầy sáng suốt rồi thì linh thông tất cả).

Canh ba

Tam canh dĩ đáo khiển thùy ma

Thấu khẩu liên tâm tọa kết già

Niệm Phật nhất tâm vô tạp tướng

Công thành quả mãn kiến Di Đà.

          (Canh ba đến rồi hãy mau đánh tan con ma ngủ đi, súc miệng lắng lòng thanh tịnh ngồi kết già. Nên nhất tâm niệm Phật khiến cho tạp tướng không xen vào, đến khi công viên quả mãn nhất định thấy Phật Di Đà).

Canh tư

Tứ canh dĩ đáo tận diên sanh

Tịnh mặc tầm đầu diễn phạm âm

Phật quốc phi diêu thiên bất viễn

Nguyên lai chỉ tại nhất tâm thành.

          (Canh bốn đến rồi mạng sống cũng dần giảm, nên lẳng lặng tham tầm và diễn bày lời kinh tiếng kệ. Nếu hiểu được như thế thì dù cho nước Phật hay cõi trời cũng chẳng xa xôi, nhưng phải biết rằng tất cả ở chỗ một lòng thành mà thôi).

Canh năm

Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai

Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài

Liểu triệt tam thừa dung nhị đế

Cao huyền huệ nhật tịnh vân mai.

          (Canh năm đã đến cửa pháp cũng mở ra, nguyện cho khắp tất cả mọi loài đều lên đài bát nhã, rõ suốt ba thừa dung thông giữa tục đế và chơn đế, mặt trời trí tuệ sáng suốt cao vời vợi sẽ xua tan những đám  mây mù buổi sớm).

b. NHỮNG BÀI KỆ CHUÔNG KHÁC.

Kệ chuông tọa thiền tối.

Sơ canh dĩ đáo thường thiền sàng

Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan

Thâm tín Phật ngôn thường niệm Phật

Chỉ tu nhất hương nhập Linh San.

          (Canh đầu đã đến rồi chuẩn bị lên giường ngồi thiền, ba nghiệp sạch hết thì thấy dung nhan đức Phật, tin theo lời Ngài dạy thường nên niệm Phật, và chỉ một lòng hướng đến chốn Linh Sơn).

Kệ chuông tọa thiền khuya.

Ngũ canh dĩ mãn pháp môn khai

Truy bạch đồng đăng bát nhã đài

Liễu triệt tam thừa dung nhị đế

Cao huyền huệ nhật kiến Như Lai.

          (Canh năm đã mãn cửa pháp cũng mở ra, nguyện cho tất cả người xuất gia tại gia đều lên đài bát nhã, rõ suốt ba thừa dung thông giữa tục đế và chơn đế, khi mặt trời trí tuệ cao vời vợi soi tỏ thì thấy được Như lai).

Kệ chuông trưa.

Kình chùy cử xử ngục môn khai

Đẳng đẳng chư vong thính pháp lai

Phật hiệu kinh thinh siêu khổ hải

Hàm linh thoát hoá thường kim giai.

          (Chày kình đã khua vừa lúc ấy cánh cửa địa ngục cũng mở toang, các vong linh mau mau đến đây để nghe pháp, nương nhờ lời kinh tiếng kệ và danh hiệu Phật mà vượt khỏi biển khổ, tất cả hàm linh đều giải thoát hướng lên bờ  giác ngộ).

Khai chuông khuya.

Ngũ canh chuông động vật tham miên

Đẩu tẩu tinh thần hướng Phật tiền

Nhất bái nhất thinh xưng thánh hiệu

Hoa trì dĩ chủng nhất chi liên.

          (Năm canh chuông đóng chớ mê ngủ nữa, mau mau phấn chấn tinh thần hướng đến Phật đài, mỗi niệm mỗi câu đều xưng danh hiệu, ngay lúc ấy ao sen đã trổ một bông vàng).

Thâu chuông khuya.

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy

Tịnh diện tăng già đẳng tri

Tham phóng tứ thời tuân khổ chế

Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi.

          (Dộng 90 tiếng chuông lại đổ hồi, báo cho tất cả chư tăng đều hay biết, tham thiền ngày 4 thời thảy noi theo phép tắc, khi xuống giường cất bước phải sửa sang đầy đủ các oai nghi).

Khai chuông tối.

Sơ canh dĩ đáo khán đơn thiền

Cá cá tham tầm thập nhị duyên

Liễu đắc vị sanh tiền phụ mẫu

Tham phương bất nhậm Tổ sư truyền.

          (Canh đầu đã đến rồi nên ngồi thiền, ai nấy đều phải tham cứu 12 nhân duyên, hiểu rõ được câu: Khi cha mẹ chưa sanh ta là ai”, thế mới không uổng công sức tham phương học đạo với những gì Tổ sư đã truyền thừa).

Thâu chuông tối.

Sơ canh dĩ mãn vô thượng tấn tốc

Ngưỡng lao đại chúng an tọa tịnh trung

Văn chung thinh nhất tâm kế niệm

Nam mô A Di Đà Phật.

          (Canh đầu đã mãn cơn vô thường đến thật mau chóng, ngưỡng mong đại chúng an tọa trong chánh niệm, nghe tiếng chuông phát khởi chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật).

Khai chuông tối.

Bồ Lao nhất chuyển hướng chung thinh

Phạm sát kình chuỳ chấn địa minh

Lục thú tài văn phiền não tức

Tam đồ xạ thính khổ toan định.

          (Bồ lao một khi chuyển động thì nghe tiếng chuông vang lên, chày kình ở chốn phạm sát làm chấn động cả cõi địa ngục, sáu nẻo vừa nghe dứt hết phiền não và ba đường cũng liền dừng nghỉ hình phạt).

Thâu chuông tối.

Nghe chuông mau lẹ chớ dần dà

Đêm lụn canh tàn bóng xế qua

Khi mất thân người ôi khó được

Siêng tu giải thoát niệm Di Đà.

Khai chuông chiều

Mộ thời chung động nguyện chư linh

Tốc phó liên đài thoát địa minh

Nghiệp chướng tận trừ qui lạc quốc

Vãng lai tam giới độ mê tình.

          (Dộng chuông buổi chiều nguyện cho các vong linh, mau thoát chốn địa ngục bước lên đài sen, phủi sạch nghiệp chướng để về nước Tây phương Cực lạc, qua lại ba cõi để độ người mê).

Thâu chuông chiều

Khấu chuông dĩ mãn cửu liên khai

Đại chúng kiên trì tịnh giới trai

Trú dạ tứ thời hằng niệm Phật

Đồng qui Tịnh độ kiến Như Lai.

          (Dộng chuông vừa xong thì hoa sen chín phẩm cũng nở ra, đại chúng nên  trì trai giữ giới. Ngày đêm sáu thời nên thường xuyên niệm Phật, để cùng về Tịnh độ gặp đức Như Lai).

————————————————————–

Chuông trong phật giáo
271640
Total Visit : 169952