Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2022
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"

Sự mầu nhiệm của Tiếng chuông

Sự mầu nhiệm của Tiếng chuông Sách:

 

SỰ MẦU NHIỆM CỦA TIẾNG CHUÔNG

 

 

          Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: “Khi đánh chuông hành giả phải  nguyện các khổ trong tất cả đường dữ đều dừng nghỉ. Nếu có ai được nghe tiếng chuông và nói kệ khen ngợi thì diệt trừ được tội nặng trong 500 ức kiếp sanh tử?. 

          Ngài Bách Trượng nói: “Tòng lâm đánh chuông, đánh buổi sớm là phá hôn trầm đêm dài; đánh buổi tối là trừ sạch nỗi khổ chốn u minh. Dang chày cho hưỡn, kéo tiếng cho dài”.

          Như ngày xưa Hòa Thư?ng Chí Công giúp đạo nhãn cho Võ Đế thấy tướng khổ địa ngục.

          Đế hỏi:

          – Lấy chi dứt được?

          Chí Công Nói:

           - Duy nghe tiếng chuông thì khổ ấy tạm dứt, Đế bèn hạ chiếu chùa am trong thiên hạ. Phàm đánh chuông tiếng phải chậm rãi.

          Kinh Tạp Thí Dụ nói: “Dù bất cứ nơi đâu hễ nghe tiếng chuông đương nằm phải ngồi dậy, chắp tay phát khởi thiện tâm”. Thế nên người xưa răn dè:

Văn chung ngoạ bất khởi

Hộ pháp thiện thần sân

Hiên tiền giảm phước huệ

Lai báo đoạ xà thân.

         (Nghe tiếng chuông mà chẳng chịu thức dây, hộ pháp long thiên nóng giận, hiện tại phước huệ tiêu mòn và đời sau sẽ đoạ làm thân rắn).

          Truyện Phó Pháp Tạng chép: “Vua Kế Nị Tra vì chiến tranh sát hại nhiều sanh linh, khi chết đoạ làm loài cá to có ngàn đầu, vầng gươm quanh theo thân mà múa, vừa chặt liền mọc đầu lại, trong phút chốc đầu đầy khắp biển cả. Vị La Hán làm Duy Na trong Tăng, đánh chuông đúng thời, nếu nghe tiếng chuông thì vầng gươm ngừng bay ở trên hư không, vì cớ đó cậy người vào thưa nên đánh chuông lâu dài, cho tôi hết khổ. Qua 7 ngày sau quả nhiên hết thọ khổ?.

          Lại đời Đường, đất kinh sư có vị Tăng ở chùa Đại Trang Nghiêm tên là Tam Quả, có người anh theo vua Đường đi vào Nam, giữa đường chết, vì không giữ gìn trai giới, nên đọa vào địa ngục hầm lửa, nhờ chùa Thiền Đình đánh chuông, tiếng vang thấu đến địa ngục, lúc ấy những người đồng thọ khổ đều sanh về cõi vui.

          Kinh Tăng Nhất A Hàm chép: “Mỗi khi nghe tiếng chuông ngân lên thì các hình phạt trong ác đạo đều dừng nghỉ, chúng sanh nào đang chịu hình phạt  cũng được tạm thời yên vui. Nghe được tiếng chuông là phiền não nhẹ vơi”.

          Quyển Phật Tổ Thống Kỷ, phần truyện Đại Sư Trí Giả cũng chép: “Nghe tiếng chuông hay sanh thiện tâm, tăng thêm chánh niệm”.

————————————————————————

Chuông trong phật giáo
227531
Total Visit : 125843