Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
1022213
Total Visit : 920525
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=sNFVoeH193dpCb9At9wL%2BqDbWlTdBz1mlcyWGz65GiRFfWg4hdg4F5LpZ8z0CAojUaJDIkuJc4ZsqfIMUnkYBERODffaQ42pfeR9T%2BvrcTEVCDKlQEhDSxbZvEhcpwKj3VfYCMspJnGuHmZKNUktfDEEvBj9zrX8mFwfUbCVj60%3D&prvtof=5CPnPt%2BbQjJM0PJjOE6I1UYj2DNSy1ZNlYjla1Z1S%2FU%3D&poru=Y8axuLPBjQ5PB8teXxmKppqflxaI%2BTU3H28X0Aia3%2FAH%2Bgg2PsruweiINzZ6CA8tglxHernlpywsiDSSBRTlAw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. <script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"6bc175e1c8","applicationID":"1260903964","transactionName":"blxaMRFVWEFSUENfWVcWbRcKG19cV1ZPGEZRSQ==","queueTime":0,"applicationTime":43,"atts":"QhtZR1lPS08=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}</script></body>