Thứ 4, ngày 29 tháng 3 năm 2023
"Hương các loài hoa thơm, Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh, Ngược gió khắp tung bay"
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
256720
Total Visit : 155032