Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
T.T.Phật Thuyết Cứu Diệm khẩu Ngạ quỷ Đà La Ni KInh
427553
Total Visit : 325865