Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ý nghĩa chữ “Sa môn”

SA MONThích Thiện Phước

 

Sa Môn:

Triệu Pháp Sư nói: “Đều là để gọi người xuất gia vậy”.

Tiếng Phạn gọi là Sa Ca Muộn Nẵng(Phạn:श्रमण śramaṇa;Bali:शमण samaṇa. Đời Đường gọi là Cần Tức, nghĩa là người nầy siêng tu thiện phẩm, dứt các điều ác. Lại nữa, đời Tần dịch là Cần Hành, nghĩa là siêng tu những pháp lành, đi đến Niết Bàn. Có khi gọi là Sa Môn Na, hoặc Tang Môn, đều dịch là Nhơn Sở Hạ Nhĩ, tất cả đều là chỉ chung cho người xuất gia nội ngoại đạo ở Thiên Trúc vậy.

Kinh Niết Bàn chép: “Sa Môn, Trung Hoa dịch là Thiện Giác”.

Đại Phương Quảng Bảo Khiếp Kinh chép: “Lìa hết các trói buộc, cho nên gọi là Sa Môn”.

Kinh Đại Trang Nghiêm chép: “Vượt thoát hết các lỗi lầm, đắp y hoại sắc, gọi là Sa Môn”.

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ chép: “Tâm không có sự nhiễm trước, tất cả không mong cầu, hay thoát khỏi tất cả tham thì gọi là Sa Môn”.

Kinh Hoa Thủ chép: “Như hư không không bị ngăn ngại, bụi khói không thể làm ô nhiễm. Ta nói Pháp Sa Môn, vô nhiễm cũng như thế”.

c2

Kinh Bảo Tích chép: “Sa Môn nghĩa là tịch diệt, điều phục, thọ giáo, giới thân tịnh, như thật được giải thoát, lìa tám pháp ở đời, tâm vững vàng không lay động như đất, hộ trì ý mình người, không đắm nhiễm ở nơi các hình tướng, như đưa tay dao động ở giữa hư không, không bị ngăn ngại, thành tựu nhiều pháp như thế cho nên gọi là Sa Môn”.

Kinh Trường A Hàm chép: “Sa Môn là xa lìa ân ái, xuất gia tu hành, chế ngự các căn, không nhiễm ngoại dục, từ tâm đối với tất cả, không làm thương hại, gặp khổ không buồn, gặp vui không khoái, hay nhẫn như đất”.

Luận Du Già chép: “Có bốn bậc Sa Môn:

1/ Thắng đạo Sa Môn, tức là Phật.

2/ Thuyết đạo Sa Môn, tức là người nói chánh pháp.

3/ Hoạt đạo Sa Môn, tức là người tu hành các thiện phẩm.

4/ Ô đạo Sa Môn, nghĩa là làm các tà hạnh” (Đạo tức là 8 chi thánh đạo, nếu có đạo ấy, mà tự hành tà hạnh, thì chẳng sanh đạo khí, cho nên gọi là làm dơ đạo). 

Luật Ngũ Phần chép: “Khi Phật mới thành đạo, ở thế gian đều xưng là Đại Sa Môn”.

◊-◊——————————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1068972
Total Visit : 967284