Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ý nghĩa “Hòa nam – Thánh chúng”.

hoa nam thanh chung.Thích Thiện Phước

Trong thời khóa hằng ngày của các tự viện, sau thời kinh lúc nào cũng xướng câu Hòa Nam Thánh Chúng. Đối với nghi thức hành trì, trong nghi lễ Phật giáo Việt Nam, khi cử hành Pháp sự, thời khóa, tụng niệm xong, vị chủ lễ xướng hai chữ “Hòa Nam” đại chúng đồng thanh hòa hai chữ  “Thánh Chúng” nhằm để biểu hiện lòng qui kính.

“Hòa Nam” tiếng Phạn là Vandana thuộc một trong những cách lễ bái. Vand nghĩa là tán thưởng, tôn sùng; Ana nghĩa là thành tựu. Còn gọi là Bàn Na Mị, Bàn Đàm, Phiền Đạm, Bà Nam, Bạn Đề, Bàn Đàm, Bạn Đạn Nam, Mạt Nại Nam, dịch ý là con lễ, qui lễ, cung kính, độ con, cúi đầu. Đối với bậc Trưởng lão, khi ngõ lời thăm hỏi là biểu thị ý khể thủ, cung kính, xin cứu độ con.

Bộ Xuất Yếu Nghi chép: Hòa Nam nghĩa là cung kính vậy.

Thinh Luận chép: Tiếng phạn là Bàn Na Mị, Trung Hoa dịch là Lễ.

“Thánh chúng” là chỉ cho Phật, Bồ tát, Duyên Giác, Thanh Văn.

Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 45 nêu ra 5 bậc Thánh chúng: “Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, gọi là Thánh chúng”.

Trong Tịnh Độ Tông nói: “Người tu pháp môn niệm Phật thì khi lâm chung Phật A Di Đà và các thánh chúng từ cõi Tịnh Độ đến để tiếp dẫn về cõi nước Cực lạc”.

Chúng ta thường thấy có những bức tranh vẽ cảnh Thánh chúng đến tiếp rước người vãng sanh, đây gọi là “Thánh Chúng Lai Nghinh Đồ”. 

nen thanh chung

Như vậy câu nầy nghĩa là: Con xin cúi đầu kính lễ các bậc Thánh Chúng.

“Hành Sự Sao. Tăng Tượng Trí Kính Thiên” chép: “Đến trước Thượng tòa, tháo giày dép, trịch áo bày vai phải, chắp tay bạch: Con cúi đầu mà lễ”.

Trong quyển 27, Luật Ma Ha Tăng Kỳ chép: “Phật dạy, từ nay về sau, nếu ngồi đứng trước người thân khẩu ý phải thành kính:

1/ Thân: Là người trước khi ngồi hoặc đứng, đầu mặt lễ dưới chân, đó gọi là thân.

2/ Khẩu: Là nếu người trước ở xa thì chắp tay cúi đầu, nói lời lễ kính “Hòa Nam”, đó gọi là khẩu.

3/ Nếu đi sau lưng nên chắp tay làm khởi ý cung kính, đó gọi là tâm cung kính.

Nếu thấy Thượng tòa đến mà không đứng dậy cung kính lễ bái thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Cũng chính là nói, đối với các bậc Trưởng lão, Thượng tòa phải biểu hiện lòng tôn kính, miệng nên xưng là Hòa Nam”.

Quyển 39, Luật Thập Tụng chép: “Xưng gọi Hòa Nam nghĩa là lời nói, nếu thân khom xuống thì tâm thanh tịnh”.

Bộ “Pháp Tập Danh Số Kinh” bằng Phạn Văn chép: Hòa nam là một trong bảy loại lễ kính.

6

Bảy pháp lễ kính trong nhà Phật là:

1/ Ngã mạn lễ: Thân tuy lễ bái nhưng không có lòng tôn kính, bên ngoài xem như  là cung kính nhưng mà bên trong thì đầy lòng ngã mạn.

2/ Cầu danh lễ: Muốn được người khác khen ngợi mình tu hành siêng năng, nên dối hiện oai nghi thường thực hành lễ bái, miệng niệm danh hiệu Phật mà tâm thật là rong ruỗi bên ngoài.

3/ Thân tâm lễ: Miệng niệm danh hiệu Phật, trong tâm quán tưởng tướng tốt Phật, thân nghiệp ân cần, cung kính cúng dường không có ý niệm nào khác.

4/ Trí tịnh lễ: Huệ tâm lanh lợi, đạt đến cảnh giới Phật, trong ngoài thanh tịnh, không ngăn ngại như hư không.

5/ Biến nhập pháp giới lễ: Thân tâm mình sáng như pháp giới, không lìa pháp giới xưa nay, chư Phật không lìa tâm mình, tâm mình không lìa chư Phật, tánh tướng bình đẳng, vốn không có thêm bớt, lễ 1 Phật tức là lễ tất cả chư Phật.

6/ Chánh quán tu hành lễ: Nhiếp tâm chánh niệm, đối trước đức  Phật thì cũng giống như tự lễ Đức Phật ở tự thân.

7/ Thật tướng bình đẳng lễ: Trong phép chánh quán trên, vẫn còn có lễ có quán, tự thân và Phật đều khác, nay thực hành một lễ nầy, không còn phân biệt tự thân và Phật, phàm Thánh như nhau, thể dụng không hai.

Quyển 3, Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện, quyển 4, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương; Huyền Ứng Nhất Thiết Kinh chép: Tất cả những sách trên đều cho rằng Hòa Nam là âm đọc bị lệch, nên đọc là Bạn Đệ, Phiền Đạm, Bàn Đàm,…tuy nhiên đây thuộc về ngôn ngữ văn tự.

Đối người đệ tử Phật, nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với bậc phước huệ vẹn toàn, nên đem 5 vóc đầu thành đảnh lễ.

Khi lên chùa hành lễ, xem như Phật đang hiện hữu chứng minh những việc mà mình đang làm, vì đó là một thời khóa tu tập cần thiết đối với một người tin Phật, để chuyển hóa ba nghiệp, chứ không phải là một thủ tục hằng ngày, được như thế thì thân tâm hợp nhất, cung kính siêng năng, đạo tâm không lui sụt, tiêu trừ các hệ lụy khổ đau./.

◊-◊———————————————————-◊-◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069014
Total Visit : 967326