Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

NGHI THỨC TẮM PHẬT TẠI TƯ GIA PHẬT TỬ

Những Bài Viết Liên Quan
427544
Total Visit : 325856