Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ý NGHĨA ĐẢNH LỄ

fff

Thích Thiện Phước

            Đảnh lễ là thể hiện lòng chân thành kính ngưỡng của mình đối với các bậc tôn quý trên đời. Trong Phật giáo, chúng đệ tử xuất gia tại gia kính lễ tam bảo chư Phật, Bồ tát,…với ý nghĩa mong muốn có được cuộc sống bình an, thành tựu mọi công đức như chư Phật.           Đảnh lễ là đối trước Phật Bồ tát cung kính kiền thành quỳ lạy, đảnh lễ, tục gọi là dập đầu, cũng là 1 nghi tiết quan trọng trong nhà Phật, khi đảnh lễ thì hai gối quỳ xuống, hai cánh tay và đầu gối sát đất, dùng đảnh đầu kính lễ, nhằm biểu tiếp nâng hai bàn chân Phật, lúc đối trước Phật đảnh lễ, duỗi và ngửa hai bàn tay qua trán, như để biểu thị đầu tiếp xúc với chân Phật. Hình ảnh có liên quan           Phương pháp đảnh lễ có quy định rõ rệt: Đứng thẳng chắp tay, hai chân cách nhau chừng 2 tấc, đứng thành hình chữ bát (八), sau khi đứng xong tịnh tâm quán tưởng, lúc sắp đảnh lễ tay phải chấm đất trước, tay trái còn chắp ngang ngực, khom mình đồng thời hai đầu gối quỳ xuống chấm đất, kế đến là tay trái chấm đất, hai lòng bàn tay ngửa ra, tay phải ngửa đưa ra trước, rồi đến bàn tay trái, hai tay ngang nhau đồng thời đem đảnh đầu cúi xuống giữa khoảng 2 lòng bàn tay, biểu thị hai tay nâng chân Phật để cầu phước huệ, đây gọi là đầu diện tiếp túc lễ, còn gọi là năm vóc sát đất, để biểu thị lòng tin kính tột bậc.

          Bộ “Thích Môn Quy Kính Nghi” chép: “Đảnh đầu là nơi cao nhất của con người, bàn chân là nơi thấp nhất trên thân Phật, đem cái cao nhất của ta để lạy dưới chỗ thấp nhất trên thân Phật, lễ hết chư Phật trong đời. Đảnh lễ xong, hai bàn tay co và lật úp đầu rời khỏi mặt đất, trước hết là tay trái dở lên rồi đến tay phải, từ từ đứng dậy. Lúc đứng dậy, lấy tay phải chống đỡ thân, 2 gối từ từ rời khỏi đất và tay trái cũng rút lên chắp ngang ngực, 2 bàn tay chắp ngay ngắn đứng thẳng.

           Lúc đảnh lễ 2 tay phải chắp khép lại như hoa sen búp, tuyệt đối không nên để ở giữa trống.

          Đại Giải Thoát Kinh chép: Như hoa sen búp 2 tay chắp khép lại, vô lượng thân nhóm họp đảnh lễ 10 phương Phật, đảnh lễ là để đối trị ngã kiến, ngã mạn của chúng ta, mượn hình thức bên ngoài để rèn luyện bản thân, khiến cho chúng ta tiêu trừ kiêu mạn.           Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chép: Cuối đầu đảnh lễ đây cũng là một phương pháp tốt để rèn luyện thân, như giảm béo, và giúp cho thân thể kiện khang, đây cũng chính là tác dụng phụ của việc cúi đầu đảnh lễ.

          Dùng phương pháp năm vóc sát đất để trong sạch phiền não 5 trược, thành tựu được 5 loại gia trì như: Thân, miệng, ý, công đức, sự nghiệp.

         Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao chép: Khi lễ kính tam bảo cần phải năm vóc sát đất, nhờ vào tâm kiền thành này mà nhiếp phục được sự kiêu mạn. Có 5 ý nghĩa:

          1/ Người hành lễ lúc gối phải chấm đất, nguyện cho chúng sanh được đạo giác ngộ.

          2/ Người hành lễ lúc gối trái chấm đất, nguyện cho chúng sanh ở ngoại đạo không khởi tà kiến, đều được an trụ trong đạo chánh giác.

          3/ Người hành lễ lúc tay phải chấm đất, nguyện như Thế Tôn ngồi ở Kim Cang Tòa, đại địa chấn động, hiện bày điềm lành, chứng nhập đại giác ngộ.

          4/ Người hành lễ lúc tay trái chấm đất, nguyện cho chúng sanh xa lìa ngoại đạo, dùng tứ nhiếp pháp để thu nhiếp những người khó điều phục.

          5/ Người hành lễ lúc đảnh đầu chấm đất, nguyện cho chúng sanh lìa tâm kiêu mạn, đầu được thành tựu vô kiến đảnh tướng.           Kính lễ là việc chúng ta thấy là hình thức bên ngoài nhưng hàm tàng bằng tất cả lòng thiết tha ngưỡng mộ. Do vậy, khi đảnh lễ chúng ta phải thể hiện được tinh thần đó. Đây cũng là một nét đẹp trong tín ngưỡng. Đảnh lễ cũng giúp ta đưa tâm trở về với thực tại bình an, nhận diện rõ rệt được sự mầu nhiệm của sức sống nội tâm.

Những Bài Viết Liên Quan
1069015
Total Visit : 967327