Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU
Giai Thoại Thiền

Một gần một xa.

Thiền sư Giáp Sơn và thiền sư Định Sơn cùng nhau đi làm việc, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Thiền sư Định Sơn nêu ra kiến giải của mình.

Biệt xuất tài năng.

Thiền sư Bảo Tích lúc sắp qua đời, liền gọi các đệ tử đến trước mặt.

Thiền sư nói: “Có người nào vẽ ra được hình ta không?”.

Các đệ tử liền rối lên, và ai nấy liền tìm giấy bút để vẽ chân dung Thiền sư.

Kho báu nhà mình.

Thiền sư Đại Châu Huệ Hải ở Việt Châu người họ Chu, sau khi xuất gia đi theo Hòa thượng Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu để học Phật pháp,

Vượt qua tự nhiên.

Trong thiền đường, một người là Thiền sư Đại Châu Huệ Hải, một người là học Tăng.

Tăng nhơn hỏi Thiền sư Huệ Hải: “Có pháp nào để vượt khỏi tự nhiên không?”.

Một vật đều không trái.

Thiền sư Đạo Minh ở Nam Nguyên Viên Châu, có hôm đang ngồi ở thiền đường. Lúc ấy, Thiền sư Động Sơn đi đến tham kiến, vừa bước vào thiền đường.

Không thể nghĩ bàn.

“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì sao chỉ riêng Hòa thượng không có?”. Người đến chất nghi rằng.

Thiền sư nói: “Ta không phải là chúng sanh”.

Vốn đồng một tâm.

Thiền sư Vô Đẳng ở Ngạc Châu, sau khi mật thọ yếu chỉ tâm pháp của thiền tông, lúc làm Trụ trì chùa Đại Tịch ở Võ Xương. Một hôm, đại chúng vãn tham, Thiền sư nhìn thấy bèn đến trước để thỉnh an.

Bàn tay vô sự

Tướng quốc Bùi Hưu sống vào thời Đường. Từ khi theo Thiền sư Hoàng Bá, ông càng kính phục Thiền sư.

Trái mai sống

Thiền sư Đam Nguyên Sơn Ứng ở Kiết Châu vốn là vị Thị giả của Quốc sư Tuệ Trung ở Nam Dương. Có lần Thiền sư xách giỏ tre về đến phương trượng, Quốc sư hỏi: “Trong cái giỏ tre đựng vật gì?”.

Không tin là chân đế

Có một học Tăng yết kiến Thiền sư Tuệ Trung rằng: “Người xưa nói: “Xanh xanh trúc biếc đều là pháp thân. Ngào ngạt hoa vàng đều bát nhã”. Người không tin thì cho là tà thuyết, người có tin thì cho là không thể nghĩ bàn, nhưng không biết thế nào mới đúng?”.

925695
Total Visit : 824007