Thứ 5, ngày 29 tháng 10 năm 2020
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

DẪN CHỨNG VÀI ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG PHẨM THỨ 7

DẪN CHỨNG VÀI ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG PHẨM THỨ 7 Sách:

DẪN CHỨNG VÀI ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG PHẨM THỨ  7

“KẺ CÒN NGƯỜI MẤT ĐỀU ĐƯỢC LỢI” CỦA KINH ĐỊA TẠNG

Trưởng giả Đại Biện chắp tay cung kính hỏi Bồ tát Địa Tạng rằng: “Đại sĩ, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, sau khi mạng chung, quyến thuộc kẻ lớn người nhỏ vì tu tạo các công đức, thiết trai cúng dường, gieo trồng các nhân lành (niệm Phật, ăn chay, giữ giới, cúng dường Tam Bảo…). Vậy người mạng chung có được lợi ích và thoát khỏi sinh tử chăng?”.

Bồ tát Địa Tạng đáp: “Trưởng giả! Thuở hiện tại cùng vị lai, nơi có các chúng sanh sau khi mạng chung nếu nghe được một danh hiệu Phật, Bồ tát, Bích Chi Phật… không luận là có tội hay không tội, đều được giải thoát” (vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương).

Lại nói: “Con quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần hồn mê mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để định đoạt về nghiệp quả; sau khi thẩm định xong, lại căn cứ vào tội nghiệp mà thọ sanh. Trong khoảng thời gian chưa phân định ấy, họ phải lãnh chịu muôn ngàn điều sầu khổ, huống gì bị đọa vào các nẻo ác! Nếu người mạng chung chưa được thọ sanh khoảng 49 ngày, mỗi niệm luôn luôn trông mong quyến thuộc tu tạo phước lành để cứu vớt. Khi qua khỏi 49 ngày thì cứ theo nghiệp mà thọ lãnh quả báo. Nếu có tội thì phải trải qua trăm ngàn kiếp (thường ở trong ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh chịu vô lượng khổ), không có ngày giải thoát. Nếu mắc tội năm vô gián thì bị đọa vào đại địa ngục, trải qua muôn ngàn kiếp mãi mãi chịu muôn thứ khổ đau”.

Lại nói: “Sau khi người thân thuộc mất trong khoảng 49 ngày, tạo  các công đức lành khiến cho các chúng sanh mãi mãi xa lìa nẻo ác:  Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, được thác sanh làm Trời người hưởng thọ vô lượng quả vui và quyến thuộc hiện tại cũng được lợi ích vô lượng”.

9.4.Hành trang cho ngày cuối
939717
Total Visit : 838029