Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ba thân Phật.

3 THAN PHATThích Thiện Phước

Trong Phật giáo Hán truyền, theo Thiên Thai Tông: Lô Giá Na Phật là Pháp thân Phật, Lô Xá Na Phật là báo thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân Phật, tức ứng thân Phật vậy.

Tam thân Phật còn gọi là Tam Phật thân, Tam Phật chỉ cho Pháp thân, báo thân và ứng thân.

Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) cùng với Lô Xá Na ( Lôcana) nghĩa là đều có ánh sáng chiếu khắp, nhưng hai vị Phật đều có điểm khác nhau.

Tỳ Lô Giá Na Phật nghĩa là biến nhất thiết xứ, chính là ánh sáng chiếu khắp muôn phương, cho nên Mật Tông Lô Giá Na dịch là Đại Nhật Như Lai.

Trong Đại Thừa Nghĩa chương chép: Hiển bày pháp thành thân, gọi là pháp thân; tức là nói lấy Phật Pháp để làm thân, thể hiện chơn lý Phật Pháp qua cách sống.

Lô Xá Na dịch là Tịnh mãn là báo thân Phật, biểu thị chứng đắc chơn đế Phật Pháp được Phật quả hiển bày trí huệ của Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni là ứng thân Phật biểu thị tùy duyên giáo hóa, vì cứu độ chúng sanh ở thế gian mà hiện thân Phật, đây là chỉ cho sanh thân của Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong Phật điện Tam thân Phật được tôn trí như sau: Tôn ở giữa là Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Tôn bên trái là báo thân Lô Xá Na Phật, Tôn bên phải là Thích Ca Mâu Ni Phật.

Paner 1

Trong ba thân Phật là :

Thân nghĩa là tụ tập, do tụ tập các pháp mà thành thân, vì thế sự tụ tập về lý pháp gọi đó là pháp thân, sự tụ tập về trí pháp gọi là báo thân, sự tụ tập của các pháp công đức gọi là ứng thân, có khi gọi là:

 - Pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng thân Phật.

 - Pháp Phật báo Phật ứng Phật.

 - Pháp thân ứng thân hóa thân.

 - Pháp thân Phật báo Phật hóa Phật.

 - Chân thân báo thân ứng thân.

 - Tự tính thân mãn tư dung thân hóa thân.

 - Tự tính thân ứng thân ứng thân hóa thân.

 - Pháp thân ứng thân hóa thân.

 - Pháp tính thân thọ dụng thân biến hóa thân.

 - Tự tính thân thực thân biến hóa thân.

 - Pháp thân Phật thọ dụng thân Phật hóa thân Phật.

 - Chinh pháp Phật tu thành Phật ứng hóa Phật.

Trong Kim Quang Minh Tối Thắng Vương kinh Sứ quyển 3 chép:

Hóa thân Phật có 5 tên gọi: Hóa thân, phụ mẫu sanh thân, tùy thế gian thân, sanh thân, già danh thân.

Ứng thân Phật có 6 tên gọi: Ứng thân, thọ dụng thân, báo thân, trí tuệ thân, công đức thân, Pháp tính sanh thân.

Pháp thân Phật có 5 tên gọi: Pháp thân, tự tánh thân, chân thật thân, như như Phật, pháp Phật.

- Theo Kim Quang Minh Tối Thắng Vương kinh, quyển 4 thì chép:

Năm tên gọi của hóa thân trên nếu thêm bốn thân nữa là: Thích Ca thân, Nhị Thừa phàm phu sở kiến thân, ứng thân, Biến hóa thân thì có 9 tên gọi. Còn 6 tên gọi của ứng thân trên, nếu thêm 2 tên nữa là Xá Na Thân và Bồ Tát sở kiến thân thì thành 8 tên gọi, pháp thân có 5 tên nếu thêm 2 tên nữa là Phật sở kiến thân và Tỳ Lô Giá Na thì liền thành 7 tên gọi.

Trong Phật Địa kinh chép:

- Pháp thân là chứng ngộ và hiển bày lý thể của chơn như thật tướng, vốn không hai, không khác, thường trụ vắng lặng gọi là pháp thân.

- Báo thân là thân báo đáp lại những công đức tu hành ở nhàn vị và hiển hiện tướng hảo trang nghiêm.

- Ứng thân là thân ứng theo căn tánh của chúng sanh mà hiển hiện để giáo hóa.

Tuy nhiên, nếu theo sự giải thích của Thiền tông Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói:

- Thanh tịnh pháp thân Phật; thân của chúng ta chính là pháp thân Như Lai, cho nên tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh và có khả năng sanh ra các pháp.

- Viên mãn báo thân Phật: ánh sáng Bát Nhã do tự tánh sanh ra có năng lực diệt trừ tất cả tình trần ham muốn, sống như ánh mặt trời soi chiếu trên cao, ánh sáng tỏa ra muôn dặm, trùm khắp hư không, xua tan mây mù tăm tối.

- Tự tánh hóa thân Phật; nếu chúng ta tin tưởng rằng năng lực của tự tánh hơn tất cả hóa thân Phật, thì khi tâm này hướng theo ác thì gần đọa địa ngục, nếu khởi tâm độc hại thì liền biến làm rồng rắn. Nếu tâm này hướng theo thiện thì sanh ra trí tuệ, khởi tâm từ bi thì liền biến thành Bồ tát.

Trong 3 thân này có khi ghép gọi chung cả Hoa và Phạn.

- Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật: Tỳ Lô Giá Na, tiếng Phạn: Vai rocana, nghĩa là bao trùm khắp tất cả tính tướng của pháp thân thường hằng tự nhiên, chân như bình đẳng thân và cõi nước không ngăn ngại trùm khắp mọi nơi.

- Báo thân Lô Xá Na Phật: Lô Xá Na, tiếng Phạn: Rocana, nghĩa là thanh tịnh viên mãn, báo thân đã hết sanh các phiền não, công đức đều đầy đủ, trong dùng ánh sáng trí huệ chiếu soi pháp giới chân thật, tức tự báo thân, bên ngoài dùng ánh sáng trên thân chiếu soi ứng hợp đại cơ tức tha báo thân.

- Ứng thân Thích Ca Mâu Ni Phật: Thích Ca Mâu Ni Phạn: Sakyamuni, dịch là Năng nhơn tức hay làm điều nhân đức, Tịch mặc tức ưa thích sự vắng lặng, vì tịch mặc nên không trụ trong sanh tử; vì Năng nhơn nên không trụ nơi Niết Bàn, tùy theo các loài mà hiện khắp, thuyết pháp lợi ích chúng sanh.

◊-◊———————————————————-◊-◊

                            

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069033
Total Visit : 967345