Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Công đức niệm Phật.

cong duc np

Trí Độ Luận chép: “Chỉ cần một lần xưng Nam Mô Phật thì người ấy cũng được hết khổ, phước đức cũng vô tận.

Kinh Lăng Nghiêm: “Bồ tát Đại Thế Chí nói: Đức Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, dạy con niệm Phật Tam Muội, ví như có người một lòng nhớ nghĩ một người thì hay quên, hai hạng người như thế nếu gặp hay không gặp hoặc thấy hay chẳng thấy, cả hai người nhớ nhau, hai người nghĩ đến nhau thân thiết, như thế cho đến từ đời nầy sang đời khác, giống như hình với bóng không bao giờ cách xa nhau. 

Thích Thiện Phước

2z

1z

3z

5z

8z

7z

9z

11z

14z

17z

19z

20z

21z

22z

24z

26z

27z

29z

30z

32z33z

34z

35z

36z

37z

38z

39z

40z

◊-◊———————————————————–◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035147
Total Visit : 933459
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=%2FTqZZtjo103M8oDo4b%2BgSPclijdGMlg09ygrIPJHbmwpbdpiGwnJBgE4Wg%2FQbEW4%2FlH98FrzvcNFSc4SBk5EUIdXd2RhWfAPNsaqkUanzO8LiL6zpzBNDZJmk8J4o2BnF9o6eRT4Fp87luICxntXQBd9i2n9UyaNgUE1b%2Bjdya0%3D&prvtof=gnZPiRAtNQNTb8SkOxqFMIodmgV5lXhlaG%2FJr5anGrg%3D&poru=Kg14p20fEbxBpluWqXrI9%2BjWc%2BXqVE5%2B1KI4JVziTfacrRpfykEXfJrMVW8%2BsRb4KiQQ61%2Bk1RbBnc2nq9cO4A%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>