Thứ 4, ngày 30 tháng 7 năm 2014
“Ơn cha lành cao như núi thái, Nghĩa mẹ hiền sâu tợ biển khơi, Dầu cho dâng trọn cuộc đời, Cũng không báo đáp ân người sanh ta - Kinh Tâm Địa Quán”.

Duyên

DUYÊN

Chu be chan trau

Nên hư tốt xấu thảy là duyên

Nhận được do duyên tâm chẳng phiền

An vui đón khi duyên đến

Thong thả mỉm cười lúc duyên đi

Hằng sống an lành tâm tỉnh thức

Mặc cho duyên đến lẫn duyên đi./.

Thích Nữ Huệ Tịnh

—————————————♥♥♥♥♥♥♥♥————————————–

Những Bài Viết Liên Quan
034018
Total Visit : 34018