Thứ 5, ngày 24 tháng 7 năm 2014
"Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý tu hạnh lành. Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục luôn tâm ý, cả 3 nghiệp thảy điều phục - Kodhavagga - Kinh Pháp Cú".

Duyên

DUYÊN

Chu be chan trau

Nên hư tốt xấu thảy là duyên

Nhận được do duyên tâm chẳng phiền

An vui đón khi duyên đến

Thong thả mỉm cười lúc duyên đi

Hằng sống an lành tâm tỉnh thức

Mặc cho duyên đến lẫn duyên đi./.

Thích Nữ Huệ Tịnh

—————————————♥♥♥♥♥♥♥♥————————————–

Những Bài Viết Liên Quan
033267
Total Visit : 33267