Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Hình ảnh Khóa tu xuất gia gieo duyên (2/3).

Khoa tu xgd

“Nếu như có người một ai chánh tư duy, phát tâm xuất gia, muốn bỏ các điều ác, muốn ở trong pháp Sa Môn của Ta, bảo người xuất gia, giúp đỡ nhơn duyên xuất gia, người ấy ở trong sanh tử thường được vui vẻ, nếu Ta suốt 100 năm mà nói phước đức đó cũng chẳng thể cùng tận, công đức ấy cho đến khi ta nhập Niết Bàn cũng không thể hết. Nếu có ai một ngày một đêm mà xuất gia với tâm thanh tịnh, gieo trồng căn lành nầy mà ở trong sáu tầng trời cõi dục trở lại hưởng phước vui bảy lần, trong 20 kiếp thường được cái vui ở sanh tử thế gian. Trong kiếp sau, cũng được sanh vào nhà phước lạc, thời kỳ tráng niên đã qua, khi các căn lành sắp hoại, vì sợ cái khổ sanh tử mà xuất gia trì giới, thành quả Phật Bích Chi”. (Kinh Công Đức Xuất Gia). Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu:

1x

4x

5x

6x

8x

9x

10x

11x

12x

13x

18x

20x

21x

23x

24x

25x

26x

27x

28x

29x

30x

31x

32x

33x

35x

37x

38x

39x

40x

41x

◊-◊——————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1037195
Total Visit : 935507