Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Lễ Húy kỵ HT K/sơn chùa Định Thành 2015.

950230
Total Visit : 848542