Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Ý nghĩa Lễ Phật.

Y nghia le phatThích Thiện Phước

Trong kinh Đại Phương Quảng Bảo Khiếp chép: “Thanh văn Trí Đăng hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng: Lễ Phật là thế nào? Bồ Tát Văn Thù đáp: Nếu thấy Pháp tịnh thì gọi là thấy Phật tịnh. Nếu thân hay tâm không cao không thấp, ngay thẳng mà đứng, không hề lay động, tâm người ấy vắng lặng, thực hành hạnh vắng lặng, đó gọi là lễ Phật”.

Bộ Pháp Uyển chép: “Trai Hữu Thiên Trúc Tam Tạng Lặc Na dịch ra 7 cách lễ:

1/ Ngã mạng lễ: Nghĩa là nương theo thứ lớp, tâm không cung kính, tâm rong ruỗi theo ngoại cảnh, năm vóc không đủ, như chày giã lên xuống.

2/ Xướng họa lễ: Nghĩa là oai nghi thô chánh, tâm không có ý tưởng thanh tịnh, thấy có người thì thân nhẹ nhàng mau mau làm lễ, người đi thì tâm lười biếng mệt mỏi, bởi vì tâm tán loạn mà miệng xướng lễ.

3/ Thân tâm cung kính lễ: Nghĩa là xướng danh hiệu Phật, liền nghĩ tướng Phật, thân tâm cung kính, tình thức không chán mỏi.

4/ Phát trí thanh tịnh lễ: Nghĩa là nếu đạt được cảnh giới của Phật, tùy tâm hiện lượng, lễ một vị Phật thì như lễ tất cả các vị Phật, lễ một lạy thì như lễ cả pháp giới, do vì pháp thân của Phật dung thông.

nen lp

5/ Biến nhập pháp giới lễ: Nghĩa là tự quán các pháp, thân tâm,… từ xưa đến nay không lìa nơi pháp giới, Phật cùng ta bình đẳng, nay lễ một Đức Phật tức là lễ Chư Phật khắp cả pháp giới.

6/ Chánh quán lễ: Nghĩa là lễ Phật ở trong người mình, không duyên theo Đức Phật khác. Vì sao? Do vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bình đẳng chánh giác.

7/ Thật tướng bình đẳng lễ: Nghĩa là trước có lễ có quán, mình người cả hai đều khác. Nay thì một lạy nầy không có mình người. Phàm thánh nhất như thể dụng bình đẳng như như. Ngài Văn Thù nói: “Năng lễ sở lễ tánh không tịch”.

(Trong 7 cách lễ nầy, 3 lễ trước là ước về sự, 4 lễ sau là nói về lý).

Phàm khi lễ Phật phải tự mở Ni Sư Đàn, không được sai người khác mở, hoặc khi lên điện tháp để làm lễ thì phải tháo mở giày dép, chớ có trái oai nghi mà tự chuốc lấy tội lỗi vậy.

◊-◊———————————————————————–◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1069022
Total Visit : 967334