Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Ý nghĩa Nhiễu Phật.

Nhieu phatThích Thiện Phước

 

Nhiễu Phật: Còn gọi là đi vòng quanh, Trung Hoa gọi là Hành đạo.

Tây Vực Ký chép: “Ở Tây Thiên nếu như làm việc gì có lòng tôn trọng kính tin, sau khi lễ xong phải đi nhiễu, bởi vì để biểu đạt lòng qui kính tha thiết  vậy. Trong Phật pháp thì đi nhiễu bên phải”.

Bộ Pháp Uyển chép: “Đó là thuận theo sự vận hành của Trời đất, còn số vòng thì bất định, hoặc ba vòng tiêu biểu cho ba nghiệp, bảy vòng tiêu biểu cho bảy chi thánh đạo”.

Như Kinh chép: “Trăm ngàn vòng, vô số vòng chỉ lấy sự nhiều làm con số, đây là tiêu biểu lòng tôn kính tha thiết”.

Kinh Hiền Giả Ngũ Giới chép: “Nhiễu tháp ba vòng, tiêu biểu cho qui kính Tam Tôn, là để diệt trừ ba độc”.

nen nh

Kinh Đề Vị: “Hỏi: Rải hoa, thắp nhang, đốt đèn, lễ bái, là để cúng dường. Vậy còn việc đi nhiễu được phước gì? Phật dạy: Có 5 thứ phước:

1/ Đời sau được sắc đẹp đoan chánh.

2/ Âm thinh tốt.

3/ Sanh về cõi Trời.

4/ Sanh vào gia tộc vua chúa.

5/ Được đạo Niết Bàn.

Kinh Tam Thiên Oai Nghi chép: “Đi nhiễu có 5 việc:

1/ Cúi đầu nhìn xuống đất.

2/ Không được đạp côn trùng.

3/ Không được liếc ngó hai bên.

4/ Không được khạc nhổ ở dưới đất.

5/ Không được nói chuyện cùng người.

◊-◊—————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
971507
Total Visit : 869819