Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Pháp Khí Nhà Phật

Nguồn gốc Pháp Tràng trong Phật giáo.

Tràng là dụng cụ để trang nghiêm đạo tràng trong Phật giáo. Tiếng Phạn là Phược Nhã, có khi gọi là Kế Đô, là Bảo Tràng, Thiên Tràng. Tràng là một loại cờ, trong Phẩm Thí Dụ.

Bảy món châu báu.

Thất bảo là dịch ý từ tiếng Phạn (Saptaratnani) có hai ý nghĩa:

Là chỉ cho vàng ngọc, châu báu bảy món trân quí ở cõi Phật, chủng loại và công dụng cũng bất nhất, nay nêu ra bốn loại tiêu biểu như sau.

Nguồn gốc Chinh cổ trong Phật giáo

Chinh cổ là cái trống làm bằng kim loại, còn gọi là chung cổ, thường cổ, “Chinh” từ Việt gọi là cái chiêng, còn gọi là chiêng và trống nói nhập chung lại.

Nguồn gốc Ấn Tam bảo – Ấn Chương – Ấn Tự viện.

Ấn có nghĩa là con dấu, cái mộc. Có khắc tên họ chức vụ nghề nghiệp của người ký tên vào văn kiện, thư tín, có khi khắc cả địa chỉ vào, được đóng ở dưới chữ ký.

Nguồn gốc Thắp đèn trong Phật giáo.

Đời sống đau khổ, giống như ở trong căn nhà tối, đầy dẫy những hắc ám vô minh, vì thế muốn thoát ly đau khổ thì phải tu nhân tích đức, cũng như dùng ngọn đèn sáng, phá trừ sự tối tăm đau khổ.

Nguồn gốc Pháp luân trong Phật giáo.

Theo Truyền thuyết Ấn Độ, Đức Phật thuyết pháp như Chuyển Luân Thánh Vương cai trị thiên hạ. Bấy giờ chuyển bánh xe báu hàng phục các ma hay phá tan những ác kiến của chúng sanh.

Nguồn gốc Nhành dương và Tăm xỉa răng

Cây xỉa răng xuất hiện rất sớm trong Phật giáo, chư Tăng dùng để xỉa răng trong sinh hoạt hằng ngày, cũng là 1 trong 18 món mà các Tỳ kheo đại thừa mang theo bên mình.

Nguồn gốc Bảo Cái trong Phật giáo.

Cái: Là một loại dùng để che mưa, che nắng, cũng gọi là tán cái, lạp cái (nón che). Ấn Độ là xứ nhiệt đới, trời nắng gay gắt, vô cùng nóng bức, những người ở đó, thời gian đi ra ngoài tương đối nhiều.

Nguồn gốc Phan trong Phật giáo.

Phan tiếng Phạn là Ba Đa Ca, cũng gọi là Kế Đô, là lời gọi chung cho các loại Tinh Kỳ và Tràng, Cái,… đồng thời là một dụng cụ để trang nghiêm đạo tràng, cúng dường Chư Phật Bồ tát.

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Lâm Tế

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Nghĩa Huyền. Vì phong cách hoằng dương đặc biệt theo tông môn tại Thiền viện Lâm Tế ở Trấn Châu nay thuộc tỉnh Hà Bắc, do đó mà đời sau gọi là Tông Lâm Tế.

201035
Total Visit : 99347