Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
Giai Thoại Thiền

Sống an vui

Có ba vị tín đồ vẻ mặt đầy bồn rầu, đi thỉnh giáo Thiền sư Vô Đức làm thế nào mới khiến cho mình có được đời sống an vui.

Thiền sư Vô Đức liền hỏi họ cần được những gì mới an vui.

Tín đồ Giáp nói: “Có tiền là có an vui”.

Đánh bạc với Phật.

Phạm Chí Trường Trảo tìm Phật Thích Ca để biện luận, trước hết ước định cùng Phật là: “Nếu quan điểm của tôi bị thua thì tôi chịu chặt đầu”.

Thế Tôn an tường bảo: “Ngươi lấy quan điểm gì để làm tông chỉ?”.

Cái vui nơi địa ngục.

Đệ tử của Phật là Đề Bà Đạt Đa, lúc sanh tiền chống đối đức Phật, sau nhân vì ác nghiệp đã chín mùi mà bị rơi vào địa ngục.

Có lần Phật sai A Nan vào địa ngục hỏi: “Ông ở trong địa ngục có an ổn không?”.

Hạt cải chứa núi Tu di

Thứ sử Lý Bột ở Giang Tô sống vào triều nhà Đường, hỏi Thiền sư Trí Thường rằng: “Trong kinh Phật có nói, núi Tu di chứa hạt cải, tôi không hoài nghi, còn chuyện hạt cải chứa cả núi Tu di.

Mắt nhắm mắt mở.

Quốc sư Huệ An tại Tung Nhạc, khi ở núi Thiếu Thất Tung Nhạc tiếp dẫn chúng sanh bốn phương có duyên.

Một hôm, hai vị Tăng là Thản Nhiên và Hoài Nhượng đến tham yết Quốc sư .

Ta cũng có lưỡi

Thiền sư Nguyên Liễn ở viện Quãng Huệ Nhữ Châu, người quê ở Tuyền Châu, họ Trần. Ban đầu y chỉ tham thiền với Thiền sư Chơn Giác.

Hoa trời tuôn rải.

Tôn giả Bồ Đề đang ngồi thiền ở trong núi, bỗng dưng có thiên thần từ không trung rải hoa khen ngợi không thôi.

Tôn giả liền hỏi: “Người rải hoa ở không trung là ai? Vì sao khen ngợi thế?”.

Một gần một xa.

Thiền sư Giáp Sơn và thiền sư Định Sơn cùng nhau đi làm việc, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Thiền sư Định Sơn nêu ra kiến giải của mình.

Biệt xuất tài năng.

Thiền sư Bảo Tích lúc sắp qua đời, liền gọi các đệ tử đến trước mặt.

Thiền sư nói: “Có người nào vẽ ra được hình ta không?”.

Các đệ tử liền rối lên, và ai nấy liền tìm giấy bút để vẽ chân dung Thiền sư.

Kho báu nhà mình.

Thiền sư Đại Châu Huệ Hải ở Việt Châu người họ Chu, sau khi xuất gia đi theo Hòa thượng Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu để học Phật pháp,

306289
Total Visit : 204601