Thứ 5, ngày 02 tháng 12 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Phật Thích Ca Mâu Ni

 

 Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Thế Tôn thứ 4 trong hiền kiếp, giáng sinh trong hoàng tộc Sát Lợi, phóng ra ánh sáng lớn, mặt đất vọt lên đóa sen vàng, bước đi bảy bước, tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, Ngài nói bằng giọng sư tử hống, rằng: “Trên trời dưới đất chỉ một mình ta là tôn quí”. Lúc ấy nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, thời vua Chu Chiêu Vương. Năm 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, chuyển pháp luân bốn đế, suốt 49 năm nói ra ba tạng pháp mầu. Sau bảo đệ tử Ca Diếp: “Ta có chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu tâm trao cho ngươi”.  Ngài nói kệ rằng: 	Pháp vốn là pháp cũng không là pháp 	Không phải pháp, pháp cũng chính là pháp 	Nay đang lúc ta trao cho pháp không 	Các pháp đó nào từng phải là pháp? Nói kệ xong, Ngài ngồi dưới cây Ta La, an nhàn tịch diệt. Bấy giờ các đệ tử liền đem củi thơm trà tỳ. Khi ấy kim quang từ tòa tự nhấc lên cao bảy cây Đa La, qua lại ở không trung, hóa thành lửa tam muội, trong phút chốc thu được xá lợi, phân thành 8 hộc 4 đấu. Bấy giờ, nhằm năm Nhâm Thân, thời vua Mục Vương, năm thứ 53. Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục” Thích Thiện Phước dịch

Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Thế Tôn thứ 4 trong hiền kiếp, giáng sinh trong hoàng tộc Sát Lợi, phóng ra ánh sáng lớn, mặt đất vọt lên đóa sen vàng, bước đi bảy bước, tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, Ngài nói bằng giọng sư tử hống, rằng: “Trên trời dưới đất chỉ một mình ta là tôn quí”. Lúc ấy nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, thời vua Chu Chiêu Vương. Năm 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, chuyển pháp luân bốn đế, suốt 49 năm nói ra ba tạng pháp mầu. Sau bảo đệ tử Ca Diếp: “Ta có chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu tâm trao cho ngươi”.

 Ngài nói kệ rằng:

          Pháp vốn là pháp cũng không là pháp

          Không phải pháp, pháp cũng chính là pháp

          Nay đang lúc ta trao cho pháp không

          Các pháp đó nào từng phải là pháp?

Nói kệ xong, Ngài ngồi dưới cây Ta La, an nhàn tịch diệt. Bấy giờ các đệ tử liền đem củi thơm trà tỳ. Khi ấy kim quang từ tòa tự nhấc lên cao bảy cây Đa La, qua lại ở không trung, hóa thành lửa tam muội, trong phút chốc thu được xá lợi, phân thành 8 hộc 4 đấu. Bấy giờ, nhằm năm Nhâm Thân, thời vua Mục Vương, năm thứ 53.

Theo “Thiền Uyển Kế Đăng Lục”

Thích Thiện Phước dịch

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1081832
Total Visit : 980144