Thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Hình ảnh xây dựng chùa Hội Phước (1/4).

xay dung HPThích Thiện Phước

 

Tỳ kheo xây Tịnh xá: Trong Luật chép: “Đại đệ tử Phật đều tự xây cất Tịnh Xá, như Ngài Đại Ca Diếp tự nhồi bùn…”

Luận Tỳ Bà Sa hỏi rằng: Các Đại đệ tử đã sạch hết lậu hoặc kết sử, sao mà lo lắng chi đến việc xây dựng.

Đáp: Có 5 việc:

1/ Vì để báo ân Phật.

2/ Vì để trưởng dưỡng Phật pháp.

3/ Vì diệt chúng phàm phu thấp kém, tự cống cao.

4/ Vì để cho hàng đệ tử ở mai sau ngăn dẹp người hào phú kiêu mạn.

5/ Vì để phát khởi phước nghiệp ở mai sau.

1v

1va

2v

3v

4v

5v

6v

7v

8v

9vabc

10v

11v

12v

13v

14v

15v

16v

17v

18v

19v

20v

21v

22v

23v

24v

25v

26v

27v

28v

29v

30v

31v

32v

33v

34v

35v

36v

37v

38v

◊-◊—————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
328441
Total Visit : 226753