Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Hình ảnh xây dựng chùa Hội Phước (1/4).

xay dung HPThích Thiện Phước

 

Tỳ kheo xây Tịnh xá: Trong Luật chép: “Đại đệ tử Phật đều tự xây cất Tịnh Xá, như Ngài Đại Ca Diếp tự nhồi bùn…”

Luận Tỳ Bà Sa hỏi rằng: Các Đại đệ tử đã sạch hết lậu hoặc kết sử, sao mà lo lắng chi đến việc xây dựng.

Đáp: Có 5 việc:

1/ Vì để báo ân Phật.

2/ Vì để trưởng dưỡng Phật pháp.

3/ Vì diệt chúng phàm phu thấp kém, tự cống cao.

4/ Vì để cho hàng đệ tử ở mai sau ngăn dẹp người hào phú kiêu mạn.

5/ Vì để phát khởi phước nghiệp ở mai sau.

1v

1va

2v

3v

4v

5v

6v

7v

8v

9vabc

10v

11v

12v

13v

14v

15v

16v

17v

18v

19v

20v

21v

22v

23v

24v

25v

26v

27v

28v

29v

30v

31v

32v

33v

34v

35v

36v

37v

38v

◊-◊—————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
213146
Total Visit : 111458